Čo je bežná dostupnosť na trhu ?

Hronček & Partners, s. r. o. | Autor: Hronček & Partners, s. r. o.
2 min

Viete čo sa skrýva pod pojmom "bežná dostupnosť na trhu" ?

Čo je bežná dostupnosť na trhu ?

Inštitút zákona o verejnom obstarávaní, ktorý v zásadnej miere určuje postupy vo verejnom obstarávaní je práve bežná dostupnosť na trhu. Verejný obstarávateľ je povinný zákazky pre tovary, služby a stavebné práce bežné dostupné na trhu s využitím elektronického trhoviska zriadeného Ministerstvom vnútra SR. Na druhej strane je povinný zadávať tovary, služby a stavené práce nie bežné dostupné na trhu bez využitia elektronického trhoviska.

Inštitút bežnej dostupnosti je zadefinovaný v  ustanovení § 2 ods. 5 písm. o)  zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“). Podľa uvedeného zákonného ustanovenia sa za bežne dostupné tovary, stavebné práce alebo služby na trhu tovary, stavebné práce alebo služby, ktoré Zákon definuje nasledovne:  

„1. nie sú vyrábané, dodávané, uskutočňované alebo poskytované na základe špecifických a pre daný prípad jedinečných požiadaviek,

2. sú ponúkané v podobe, v ktorej sú bez väčších úprav ich vlastností alebo prvkov aj dodané, uskutočnené alebo poskytnuté a zároveň

3. sú spravidla v podobe, v akej sú dodávané, uskutočňované alebo poskytované pre verejného obstarávateľa a obstarávateľa, dodávané, uskutočňované alebo poskytované aj pre spotrebiteľov a iné osoby na trhu“.

Ďalej podľa ustanovenia § 5 (6) Zákona sú „Bežne dostupnými tovarmi, stavebnými prácami alebo službami podľa odseku 5 písm. o) najmä tovary, stavebné práce alebo služby určené na uspokojenie bežných prevádzkových potrieb verejného obstarávateľa a obstarávateľa“, pričom v zmysle nasledujúceho odseku 7 sa za bežne dostupné tovary alebo služby podľa odseku 5 písm. o) považujú najmä tovary a služby spotrebného charakteru.

V prípade Vášho záujmu o zabezpečenie poradenstva v oblasti verejného obstarávania nás neváhajte osloviť

Zdroj: 

Výkladové stanovisko úradu pre verejné obstarávanie č. 2/2017 pojednáva o kategorizácii stavebných prác ako nie bežne dostupných na trhu.

Výkladové stanovisko úradu pre verejné obstarávanie č. 1/2017 pojednáva o kategorizácii zákaziek intelektuálnej povahy ako nie bežne dostupných na trhu

 


Hronček & Partners, s. r. o.

Hronček & Partners, s. r. o.

"Kvalitný obsah netvoria copywriteri, ale odborníci".