Komplexné služby a poradenstvo v oblasti verejného obstarávania

Hronček & Kolínova, právne služby

O nás

Činnosť v oblasti verejného obstarávania sme začali realizovať na základe požiadavky dopytu po službách v oblasti verejného obstarávania a službách spojených s procesom verejného obstarávania. Služby v tejto oblasti poskytujeme v súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní pre široký okruh klientov z radov verejných obstarávateľov, obstarávateľov, ako aj z radov záujemcov a uchádzačov. Zameriavame sa na obstarávanie tak pre súkromné spoločnosti ako i štátny a verejný sektor. Našim klientom poskytujeme komplexné služby v oblasti verejného obstarávania, t. z. zabezpečujeme jednotlivé úkony pri realizácii procesu verejného obstarávania (od vypracovania súťažných podkladov, zverejnenia oznámení až do uzatvorenia zmluvy a odoslania výsledku na Úrad pre verejné obstarávanie, príp. Publikačný úrad EÚ). Poskytujeme tiež kvalitné a rozsiahle poradenské služby vo verejnom obstarávaní záujemcom a uchádzačom ako i samotným obstarávateľom spočívajúce najmä v poskytovaní odborného poradenstva formou vypracovania odborných stanovísk a analýz týkajúcich sa jednak postupov vo verejnom obstarávaní ako aj výkladu ustanovení platnej legislatívy, ktorá má vplyv na oblasť verejného obstarávania. Tiež poskytujeme poradenstvo a zastupovanie subjektov zúčastnených v procese verejného obstarávania pred kontrolnými orgánmi (Úrad pre verejné obstarávanie), prípadne i v konaniach pred súdmi. Advokátska kancelária JUDr. Róbert Hronček, s.r.o. naviac zabezpečuje na vysokej profesionálnej úrovni zápis do registra partnerov verejného sektora. Viac informácii o poradenstve pre partnerov verejného sektorá nájdete aj na stránke www.partnerverejnehosektora.sk. Naším cieľom je zabezpečiť klientom úplný komfort v procese verejného obstarávania, ktorý dosahujeme individuálnym a zodpovedným prístupom ku každému klientovi.

Kancelaria
Go to top of page